Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

logotypy

TECHNIKA  DLA  NATURY 

Regulamin rekrutacji beneficjentów projektu „Technika dla natury
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

 1. Informacja o projekcie:

 

 1. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku w partnerstwie z Centrum Nauki Języków Obcych Carlos V w Sewilli.
 2. Okres realizacji projektu: 20.12.208 – 19.12.2020 r. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-047947 z dnia 26 października 2018 roku.
 3. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 4. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), na zasadach programu ERASMUS +;
 5. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1.
 6. W ramach projektu odbędą się dwa wyjazdy w celu odbycia praktyki zawodowej:
 • I wyjazd – wrzesień - październik 2019 r. – 28 – dniowe praktyki zawodowe dla uczniów klas III – 12 osób z kierunku technik budownictwa i technik robót wykończeniowych w budownictwie z opiekunem i 12 osób ( 6 osób technik geodeta, 6 osób technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z opiekunem)
 • II wyjazd - wrzesień - październik 2020 r. –28 – dniowe  praktyki zawodowe dla uczniów klas III – 12 osób z kierunku technik budownictwa i technik robót wykończeniowych w budownictwie z opiekunem i 12 osób ( 6 osób technik geodeta, 6 osób technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z opiekunem)
 1. W ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

 

 1. Beneficjenci projektu:
 2. Beneficjentami projektu jest młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku.
 3. Grupa docelowa projektu to uczniowie klas III w roku szkolnym 2019/2020, realizujący w czasie trwania projektu podstawę programową w zawodach: technik budownictwa oraz

technik robót wykończeniowych w budownictwie (12 osób), w zawodzie technik geodeta (6 osób) i technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej (6 osób) oraz 2 opiekunów (na każdy wyjazd po 2 opiekunów).

 1. Przynajmniej jeden z opiekunów grup musi być bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu poprzez utrzymanie stałego kontakt z partnerem po stronie instytucji przyjmującej, musi uczestniczyć w ustalaniu warunków realizacji stażu i w przygotowaniu organizacyjnym młodzieży. Jednocześnie, przy wyborze opiekunów grup, musi być brana pod uwagę organizacja pracy szkoły. Udział ich w mobilności nie może dezorganizować pracy szkoły.
 1. Zasady rekrutacji
 2. Rekrutacja prowadzona będzie w styczniu 2019 r. dla uczniów I wyjazdu i w styczniu 2020 r. dla II wyjazdu.
 3. Wszyscy uczniowie mają równe szanse przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, wyznanie, itd. Chęć udziału w projekcie uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem

w trakcie spotkań informacyjnych dotyczących działań projektu przeprowadzonych przez koordynatora projektu.

 1. Wybór beneficjentów z każdego kierunku odbędzie się na podstawie następujących kryteriów:
 2. średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec klasy I (w roku szkolnym 2017/2018)

6,0-5,0 – 15 pkt.

4,9-4,5 –12 pkt.

4,4-3,8 – 9 pkt.

3,7-2,9 –6 pkt.

2,8-2,0 – 3 pkt.

Poniżej średniej 2,0 – 0 pkt.

 1. roczna ocena z języka angielskiego w klasie I (rok szkolny 2017/2018)

celujący – 10 pkt.

bardzo dobry – 8 pkt.

dobry – 6 pkt.

dostateczny – 4 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

niedostateczny – 0 pkt.

 1. wynik testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B1

100% - 96% - 15 pkt.

95% - 90 % - 12 pkt.

89% - 75% - 9 pkt.

74% - 50% - 6 pkt.

49% - 30% - 3 pkt.

29% - 0% - 0 pkt.

 1. ocena z zachowania na koniec klasy I

wzorowe – 12 pkt.

bardzo dobre – 9 pkt.

dobre – 6 pkt.

poprawne – 3 pkt.

nieodpowiednie i naganne – 0 pkt.

 1. Do stażu zagranicznego do każdego wyjazdu zostaną zakwalifikowane 24 osoby.

W przypadku uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie (przewidziano 12 miejsc) z 3 klas zostaną wybrane po 4 osoby z najwyższą liczbą punktów. Z kierunków technik geodeta i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (po 6 osób z każdego kierunku kształcenia) zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.  Ogłoszenie wyników pierwszej rekrutacji nastąpi w terminie 16 stycznia 2019 roku i zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń. (załącznik 3)

 1. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, do dnia 31 stycznia 2019 roku można będzie składać odwołania od decyzji Komisji do sekretariatu szkoły. Lista przyjętych do projektu zostanie ogłoszona 6 lutego 2019.
 2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów niż liczba osób możliwych do zakwalifikowania do udziału w projekcie, szkolna komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych i zastosowania dodatkowych kryteriów, którymi w szczególności mogą być:

- aktywności kandydatów w życiu szkoły;

- frekwencja na zajęciach lekcyjnych;

- opinia wychowawcy klasy

 1. Pracę komisji rekrutacyjnej kończy protokół zawierający proponowaną listę nowych uczestników projektu oraz listę rezerwową.
 1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w mobilności ponownie, własnoręcznie podpisują Potwierdzenie chęci udziału w projekcie.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zajęciach jego miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej (wg kolejności na liście rezerwowej), o ile stopień zaawansowania realizacji zajęć na to pozwoli. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej podejmuje dyrektor szkoły na wniosek szkolnego koordynatora projektu. Kryterium dodatkowym dla osób na liście rezerwowej jest zajęcie I – V miejsca w Olimpiadach zawodowych organizowanych przez MEN.
 3. W przypadku gdy beneficjent nie wywiąże się z obowiązków wynikających z uczestnictwa w projekcie (opuści 30 % zajęć językowych przygotowujących do mobilności) lub rażąco naruszy zasady wynikające z zapisów statutu szkoły, zostanie usunięty z listy beneficjentów a jego miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej (wg kolejności na liście rezerwowej), o ile stopień zaawansowania realizacji zajęć na to pozwoli. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej podejmuje dyrektor szkoły na wniosek szkolnego koordynatora projektu.
 4. Osobie kandydującej przysługuje prawo odwołania się od niekorzystnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej skierowane do koordynatora projektu w terminie 7 dni roboczych od chwili ogłoszenie wyników rekrutacji. Wyłącznym powodem odwołania mogą być ewentualne błędy i uchybienia proceduralne.
 5. Koordynator projektu rozpatrzy odwołanie w terminie 7 dni roboczych.
 • Warunki udziału w projekcie:
 1. Każdy beneficjent projektu zobowiązany jest do:
 1. a) podpisania dokumentów szkolnych na potrzeby realizacji projektu:

- podpisania „Deklarację udziału w projekcie” – w imieniu niepełnoletnich uczestników deklarację podpisują rodzice lub prawni

- podpisania oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – w imieniu niepełnoletnich uczestników oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie

- podania danych uczestnika projektu – w imieniu niepełnoletnich uczestników formularz danych osobowych podpisują rodzice lub prawni opiekunowie

 1. b) podpisania dokumentów związanych z realizacją mobilności i wymaganych przez FRSE:

 

 

- podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu” - w imieniu niepełnoletnich uczestników deklarację podpisują rodzice lub prawni opiekunowie, zgodnie ze wzorem wskazanym przez FRSE; dokument reguluje kwestie administrowania i przetwarzania danych osobowych.

- podpisania umowy finansowej zgodnie ze wzorem wskazanym przez FRSE - w imieniu niepełnoletnich uczestników deklarację podpisują rodzice lub prawni opiekunowie;

- podpisania „Porozumienie o programie zajęć” zgodnie ze wzorem wskazanym przez FRSE - w imieniu niepełnoletnich uczestników deklarację podpisują rodzice lub prawni opiekunowie,

 1. c) do złożenia indywidualnego raportu końcowego w systemie Mobility Tool+,
 2. d) udziału w zaplanowanych działaniach projektowych,
 3. e) udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w ramach projektu.
 1. Beneficjenci biorący udział w projekcie otrzymają:

- komplet materiałów papierniczych, szkoleniowych i odzież ochronną,

- certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach związanych z tematyką praktyk,

- zaświadczenia udziału w kursie języka angielskiego,

- zaświadczenia udziału w kursie języka hiszpańskiego,

- zaświadczenia wydanego z ramienia instytucji przyjmującej potwierdzające odbycie stażu

- certyfikat potwierdzający udział w stażu - zgodnie ze wzorem wskazanym przez FRSE i identyfikacją wizualną PO WER;

- dokument EUROPASS Mobilność.

 1. Postanowienia końcowe.

Uczniowie wyłonieni w drodze rekrutacji oraz wyrażający chęć udziału w projekcie zostają beneficjentami projektu „Technika dla natury”

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top