Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

 zaproszenie

 Link do systemu rekrutacji: https://bialystok.e-omikron.pl

Nabór do Technikum Budowlano-Geodezyjnego

  1. Kierunki naboru - technikum 5-letnie

 2. Zasady rekrutacji do klas pierwszych na r. szk. 2024/25

         O wyniku rekrutacji decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, którą oblicza się dodając punkty uzyskane za:

  1. Wyniki procentowe z egzaminu ósmoklasisty: z języka polskiego i matematyki mnoży się przez przelicznik 0,35, z języka nowożytnego  mnoży się przez  przelicznik 0,3
  1. Za oceny z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się po:

- ocena celująca              - 18 pkt

- ocena bardzo dobra        - 17 pkt

- ocena dobra                 - 14 pkt

- ocena dostateczna         - 8 pkt

- ocena dopuszczający     - 2 pkt

W naszej szkole punktowane są następujące przedmioty: historia, WOS, biologia, chemia, geografia,  fizyka, zajęcia techniczne, informatyka (system wybiera 2 z najwyższymi ocenami)

3. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem      - 7 pkt

4. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu        - 3pkt

5. Szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej     - max. 18 pkt 

3. Terminy rekrutacji:

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego).

 od 13 maja 2024 r.
do 18 czerwca 2024 r.
do godz. 15:00.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje oraz możliwość złożenia nowego wniosku

 od 21 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r.
do godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.  do 10 lipca 2024 r
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  16 lipca 2024 r.
o godz. 10.00
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie  od 13 maja 2024 r.
do 17 lipca 2024 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  do 19 lipca 2024 r.
do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  22 lipca 2024 r.
o godz. 10:00

 ZARZĄDZENIE NR 6/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podlaskim


Logo Bursa ZPO Nr 1


 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, filmów i ulotek prezentujących naszą szkołę i kierunki kształcenia:

obiektyw

   Ulotka o szkole (kliknij, aby zobaczyć w całości):

ulotka

 Ulotka o zawodach (kliknij, aby przeczytać całość):

zawody2020

aranzacja

 


4. Pytania i odpowiedzi 

Rodzicu, ósmoklasisto,

jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapytać o szczegóły dotyczące rekrutacji bądź funkcjonowania szkoły, zapraszamy do kontaktu. Prosimy pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub skorzystać z formularza: Kontakt w sprawie rekrutacji

Najczęściej zadawane pytania:

1. Kiedy można otrzymać skierowanie na badania lekarskie?

Skierowania  będą wydawane po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły, t.j. po 13 maja. Na jednym skierowaniu będą wypisane wszystkie zawody ujęte we wniosku.

2. Czy przy szkole jest Internat?

W pobliżu, przy ul. Dobrej 3 znajduje się Bursa Szkolna, do której przyjmowani są nasi uczniowie. https://bursaszkolna.bialystok.pl/

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top