Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

logotypy

TECHNIKA  DLA  NATURY 

Najważniejsze informacje dotyczące projektu pt.  „Technika dla natury” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego opartego na zasadach programu Erasmus +

 1. Okres realizacji projektu: 20.12.2018 – 19.12.2020
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny
 3. Całkowity budżet projektu: 128 760,00 EURO/ 555 238,87 PLN
 4. Cel ogólny: podniesienie poziomu wykształcenia oraz poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów
 5. Działania projektowe zaplanowane w II semestrze w roku szk. 2019/2020 skierowane są do uczniów klas II kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik geodeta oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 6. W ramach projektu uczniowie odbędą 4- tygodniową praktykę zawodową w Sewilli w firmach i przedsiębiorstwach odpowiadających określonym kierunkom kształcenia
 7. Okres mobilności jest zaplanowany w terminie: 09.2020 – 03.10.2020
 8. Udział w projekcie wezmą uczniowie, którzy zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzonej rekrutacji. Wybór beneficjentów z każdego kierunku odbędzie się na podstawie:
  1. ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych w klasie I
  2. wyniku testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego sprawdzającego poziom umiejętności językowych na poziomie B1 (według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego A1, A2, B1, B2, C1, C2
 9. Działania poprzedzające praktyki zawodowe u zagranicznego partnera:
  1. kursy z języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego zawodowego (30 godzin dla każdego zawodu, w okresie luty – czerwiec 2020), obecność na zajęciach jest obowiązkowa, 30 % nieobecności wyklucza ucznia z udziału w projekcie
  2. kursy z języka hiszpańskiego z zakresu podstawowej komunikacji  z elementami języka hiszpańskiego zawodowego (30 godzin w okresie marzec-czerwiec) obecność na zajęciach jest obowiązkowa, 30 % nieobecności wyklucza ucznia z udziału w projekcie
  3. 6- godzinne certyfikowane szkolenie zawodowe związane z tematyką praktyk przygotowujące do odbycia stażu
  4. 3-godzinne spotkanie kulturowe przybliżające kulturę, zwyczaje mieszkańców Andaluzji
  5. 3-godzinne spotkanie z pedagogiem
 1. Przewidywane efekty uzyskane przez beneficjentów projektu:
  1. - w zawodzie technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie – wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, tj. montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych
   - w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zdobycie umiejętności w zakresie wykonywania nowoczesnych instalacji wodnych, grzewczych i klimatyzacyjnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
   - w zawodzie technik geodeta –wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów w tym ocena dokładności wykonywania prac
  2. rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie ogólnego języka angielskiego oraz słownictwa specjalistycznego
  3. zdobycie podstawowych umiejętności z języka hiszpańskiego

Zdobyte umiejętności zostaną potwierdzone uzyskaniem:

- certyfikatu potwierdzającego odbycie stażu za granicą

- zaświadczenia branżowego wydanego przez Instytucję Partnerską  

- dokumentu  Europass Mobilność

- zaświadczenia ukończenia kursu z języka angielskiego

- zaświadczenia ukończenia kursu z języka hiszpańskiego

- zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenie przygotowujące tematycznie do odbycia stażu 

Opracował

Koordynator projektu

Marta Żołądkowska

UWAGA! Uczestnicy projektu "Technika dla natury"
Od marca startujemy z dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego.
Zajęcia będą odbywać się według następującego harmonogramu:
klasa II A, II B, II E - poniedziałek 15.20 -16.55
klasa II G - wtorek - 14.30 - 16.05, środa - 8.00-8.45
klasa II Z - poniedziałek 16.05 - 17.35

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Technika dla natury” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Czytaj więcej...

Regulamin rekrutacji beneficjentów projektu „Technika dla natury
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

 1. Informacja o projekcie:

 

 1. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku w partnerstwie z Centrum Nauki Języków Obcych Carlos V w Sewilli.
 2. Okres realizacji projektu: 20.12.208 – 19.12.2020 r. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-047947 z dnia 26 października 2018 roku.
 3. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 4. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), na zasadach programu ERASMUS +;
 5. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1.
 6. W ramach projektu odbędą się dwa wyjazdy w celu odbycia praktyki zawodowej:
 • I wyjazd – wrzesień - październik 2019 r. – 28 – dniowe praktyki zawodowe dla uczniów klas III – 12 osób z kierunku technik budownictwa i technik robót wykończeniowych w budownictwie z opiekunem i 12 osób ( 6 osób technik geodeta, 6 osób technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z opiekunem)
 • II wyjazd - wrzesień - październik 2020 r. –28 – dniowe  praktyki zawodowe dla uczniów klas III – 12 osób z kierunku technik budownictwa i technik robót wykończeniowych w budownictwie z opiekunem i 12 osób ( 6 osób technik geodeta, 6 osób technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z opiekunem)
 1. W ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.
Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top