Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Zestaw logotypow kolorowych EFS1

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych rozpoczął realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej!

Tytuł projektu: „Wiemy więcej – budujemy więcej”

Jest to projekt zintegrowany, ZSB-G zrealizuje projekt miękki, którego celem jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli ZSB-G zwiększających szanse absolwentów na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Projekt twardy zrealizuje Miasto Białystok, jego efektem będzie rozbudowa budynku szkoły o wyposażone Centrum Kształcenia Praktycznego.

 Nasz projekt został pozytywnie zaopiniowany w konkursie RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/17, będącym częścią konkursu zintegrowanego RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16 Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Priorytet inwestycyjny: 10.4 

W ramach projektu realizowane będą zadania w trzech obszarach:
I. PODNIESIENIE JAKOŚCI I TRAFNOŚCI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
II. WSPIERANIE UCZNIA W JEGO ROZWOJU ZAWODOWYM
III. WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ICT DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

Projekt skierowany jest do

 • uczniów ZSB-G kształcących się zawodach technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik inżynierii sanitarnej, technik drogownictwa, technik budowy dróg, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (obecne klasy I, II, III)
 • nauczycieli ZSB-G, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego, kształcenia ogólnego (matematyki, fizyki, j.obcych) i wychowawców

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. - 30.06.2022r.

Finansowanie projektu:

 • Wartość projektu twardego: 16 264 188,59 zł
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 10 359 651,06 zł
 • Wkład własny: 5 904 537,53 zł
 • Wartość projektu miękkiego: 4 675 127,20 zł
 • Europejski Fundusz Społeczny: 4 440 067,20 zł
 • Wkład własny: 235 060,00 zł

Łączna wartość projektu ZIT BOF: 20 939 315,79 zł

Łączna wartość dofinansowania EFRR, EFS: 14 799 718,26 zł


 Wkrótce rozpoczniemy rekrutację beneficjentów, zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych i śledzenia informacji w zakładce Projekty UE, a niebawem na stronie Projektu.

Już w październiku rozpoczną się zajęcia dodatkowe dla uczniów i ruszy m.in. Program Stypendialny!

ZAPRASZAMY!

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top